Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Privacyverklaring.

Administratie Partners B.V., gevestigd aan Wiersedreef 26 3433 ZX Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.administratie-partners.nl
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Arie van den Dool is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratie Partners.
Hij is te bereiken via: privacy@administratie-partners.nl

Administratie Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Administratie Partners verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Administratie Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een correcte uitvoering van de met Administratie Partners overeengekomen dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Administratie Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangiften.

Administratie Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Administratie Partners tussen zit.

Administratie Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat de bij ons aanwezige persoonsgegevens uit de financiƫle administratie in de regel in het achtste jaar automatisch zullen worden vernietigd. Voor sommige persoonsgegevens uit de loonadministratie geldt een langere bewaarplicht. Voor loonbelastingverklaringen en kopie paspoort geldt dat deze 5 jaar bewaard moeten worden na de uit dienst datum. Voor andere gegevens uit het personeelsdossier is de richtlijn dat deze tot 2 jaar na de uit dienst datum moeten worden bewaard.

Administratie Partners deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratie Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Administratie Partners uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Partijen waar t.b.v. administratieve verwerking persoonsgegevens mee worden gedeeld zijn de webapplicaties van Reed Business Information, Cash Software, Exact Software en Unit4. Met Informanagement worden persoonsgegevens gedeeld i.v.m. nieuwsvoorziening per nieuwsbrief.

Administratie Partners gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@administratie-partners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratie Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klacht

Administratie Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@administratie-partners.nl

Administratie Partners 25 Jaar

Administratie Partners bestaat dit jaar 25 Jaar!


Corona Regelingen Doorklik Document

Corona Regelingen Doorklik Document


rb

RB, Administratie Partners is sinds 2003 gecertificeerd lid van het Register Belastingadviseurs. Belastingconsulenten­nummer 438054.


Gecertificeerd Exact Online voor Accountancy
sbb

SBB, Administratie Partners is een erkend leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.


cash

Administratie Partners is subdealer van Cash Software, leverancier van een eenvoudig te bedienen en zeer functioneel administratiepakket voor het MKB. Tevens internet boekhouden.


noab

NOAB, Administratie Partners is sinds 1997 gecertificeerd lid van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen.