Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Nieuwsbericht.

Opzegverbod zwangerschap
29-05-2019 | Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBROT20193299, 7407074 / VZ VERZ 18-25237

Opzegverbod zwangerschap

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van het aanvragen van de ontslagvergunning niet bekend was met de zwangerschap of als het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven wegens het ontbreken van een geldige zwangerschapsverklaring.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst in strijd met een opzegverbod toch opzegt, kan dat voor de kantonrechter aanleiding vormen om de werkneemster een billijke vergoeding toe te kennen. De billijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
Corona Regelingen Doorklik Document

Corona Regelingen Doorklik Document


Uitgelicht

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
15-04-2021 |  De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen... meer

Actueel nieuws

Onzakelijke borgstelling
06-05-2021 |  Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een... meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
06-05-2021 |  De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste... meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
06-05-2021 |  De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen... meer

Minimumloon per 1 juli 2021
06-05-2021 |  De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1... meer

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
06-05-2021 |  De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze... meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
29-04-2021 |  Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een... meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
29-04-2021 |  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele... meer

Eigen woning in het buitenland
22-04-2021 |  Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling... meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
22-04-2021 |  De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart... meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
22-04-2021 |  Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een... meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
22-04-2021 |  In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide... meer

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
15-04-2021 |  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling... meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
15-04-2021 |  De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als... meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning
15-04-2021 |  Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt... meer

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
15-04-2021 |  De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de... meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
08-04-2021 |  De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd.... meer

Dilemma's in de NOW
08-04-2021 |  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een... meer

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
08-04-2021 |  De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd.... meer

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
08-04-2021 |  In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband en daarbij een... meer

Verkenning leefvormen AOW
08-04-2021 |  Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van... meer

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
01-04-2021 |  Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het... meer

Administratie Partners 25 Jaar

Administratie Partners bestaat al 25 Jaar!