Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Nieuwsbericht.

Heretikettering auto van de zaak
23-05-2019 | Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20193984, 18/00230 t/m 18/00233

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin het vermogensbestanddeel voor het eerst voor de onderneming wordt gebruikt. Deze keuze kan gewijzigd worden tot het moment waarop de aanslag van het desbetreffende jaar onherroepelijk vaststaat. Daarna is herziening van de keuze alleen mogelijk op grond van bijzondere omstandigheden. Een ingrijpende functiewijziging van het vermogensbestanddeel kan een bijzondere omstandigheid zijn.

Een ondernemer claimde dat hij een in 2012 gekochte en als ondernemingsvermogen gekwalificeerde auto sinds eind december 2012 niet meer zakelijk gebruikte. Dat was een bijzondere omstandigheid die heretikettering van de auto mogelijk maakte. De ondernemer verkocht de auto in 2013. Door de heretikettering ontstond een boekverlies op de auto, dat aanvankelijk werd geaccepteerd maar later door navordering werd gecorrigeerd. De inspecteur bestreed het bestaan van een bijzondere omstandigheid die heretikettering rechtvaardigde. Volgens de inspecteur moest de ondernemer aantonen dat hij de auto niet meer zakelijk heeft gebruikt na december 2012. 

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden volstond het als de ondernemer aannemelijk zou maken dat sprake was van een bijzondere omstandigheid. Het hof achtte hem daar niet in geslaagd. De ondernemer had geen rittenadministratie bijgehouden en niet op verifieerbare wijze inzicht kunnen geven in het feitelijk gebruik van de auto. Mede van belang vond het hof dat de ondernemer zowel in eerdere als in latere jaren een auto tot zijn ondernemingsvermogen heeft gerekend. De auto is volgens het hof tot het moment van verkoop in 2013 tot het ondernemingsvermogen blijven behoren. De inspecteur heeft terecht het in 2012 in aanmerking genomen boekverlies gecorrigeerd. Ook de bijtelling voor privégebruik van de auto moest over de periode van december 2012 tot de verkoop worden toegepast.
Corona Regelingen Doorklik Document

Corona Regelingen Doorklik Document


Uitgelicht

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
08-04-2021 |  In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband en daarbij een... meer

Actueel nieuws

Onzakelijke borgstelling
06-05-2021 |  Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een... meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
06-05-2021 |  De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste... meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
06-05-2021 |  De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen... meer

Minimumloon per 1 juli 2021
06-05-2021 |  De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1... meer

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
06-05-2021 |  De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze... meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
29-04-2021 |  Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een... meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
29-04-2021 |  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele... meer

Eigen woning in het buitenland
22-04-2021 |  Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling... meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
22-04-2021 |  De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart... meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
22-04-2021 |  Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een... meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
22-04-2021 |  In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide... meer

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
15-04-2021 |  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling... meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
15-04-2021 |  De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen... meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
15-04-2021 |  De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als... meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning
15-04-2021 |  Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt... meer

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
15-04-2021 |  De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de... meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
08-04-2021 |  De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd.... meer

Dilemma's in de NOW
08-04-2021 |  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een... meer

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
08-04-2021 |  De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd.... meer

Verkenning leefvormen AOW
08-04-2021 |  Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van... meer

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
01-04-2021 |  Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het... meer

Administratie Partners 25 Jaar

Administratie Partners bestaat al 25 Jaar!