Nieuws - Administratie Partners B.V. Nieuwegein
Administratie Partners B.V.
Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615
Administratie Partners
Administratie Partners B.V.

Administratie Partners B.V.

Wiersedreef 26 3433 ZX  Nieuwegein Tel: 030‑6081615


Nieuwsbericht.

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks
16-08-2018

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend zouden zijn, maakte de waarde van de tanks geen deel uit van de WOZ-waarde van het bedrijfsterrein. Onroerende zaken zijn grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Dat kan rechtstreeks maar ook door vereniging met andere gebouwen en werken. Volgens vaste jurisprudentie is een bouwwerk, dat naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, onroerend. Voor het antwoord op de vraag, of dat het geval is, is niet doorslaggevend dat het technisch mogelijk is om het bouwwerk te verplaatsen.

Het hof was van oordeel dat, gelet op de aard van het bedrijf en de inrichting van het terrein, de tanks voor meerdere jaren op dezelfde plaats zouden blijven staan. Bepalend daarvoor waren het aanwezige en gedeeltelijk vaste leidingnetwerk en de funderingen waarop en de betonnen putten waarin de tanks waren geplaatst. Het hof onderzocht vervolgens of de werktuigenvrijstelling van toepassing was op de tanks. Dat gold alleen voor de tot in de tanks aanwezige roerwerken. Die konden verwijderd worden uit de tank zonder schade aan de tank aan te brengen.Actueel

nieuws Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar
26-07-2018 |  Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal... meer

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks
16-08-2018 |  Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het... meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding
16-08-2018 |  Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding... meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto
16-08-2018 |  Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking... meer

Naheffing parkeerbelasting
09-08-2018 |  In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en dat principes geld kosten.... meer

Geen werk, geen loon
09-08-2018 |  De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de... meer

Aanvragen subsidie praktijkleren
09-08-2018 |  De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de... meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag
02-08-2018 |  In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze... meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen
02-08-2018 |  Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de... meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw
02-08-2018 |  Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een... meer

Geen aftrek voorbelasting business seats
27-07-2018 |  Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. Niet alle... meer

Toepassing verleggingsregeling
26-07-2018 |  Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een aantal... meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar
26-07-2018 |  Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal... meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid
26-07-2018 |  De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de... meer

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden
26-07-2018 |  Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast.... meer

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen
19-07-2018 |  Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst onbelast... meer